Ochrana osobných údajov

Sleduje sa spracúvanie osobných údajov o týchto návštevách a/alebo zákazníkov internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonávajú „Prevádzkovateľ“ (Strojové omietky Orava). Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa upravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré pracuje za účelom zabezpečiť informácie o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa, meno a priezvisko Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť vždy odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej zaslanej adresy na vašu emailovú adresu.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý môže zaisťovať alebo zaisťovať správu newsletterových kampaní.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom nemôže poskytnúť osobné údaje tretej krajine, medzinárodnú organizáciu ani 3. osoby, s výnimkou Sprostredkovateľa.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo od konkrétneho spracovania a prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ ide o osobné údaje spracovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Spracovanie osobných údajov zadaním otázok cez kontaktný formulár

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré funguje za opätovného kontaktu Dotknutej osoby sú: meno a priezvisko, email.
Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktoré môžu byť vždy odvolané na základe adresovanej vašej.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby za účelom ďalšieho kontaktovania a komunikácie s Dotknutou osobou.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom nemôže poskytnúť osobné údaje tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani 3. osôb.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo od konkrétneho spracovania a prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ ide o osobné údaje spracovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.